12/2020. Απονομή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) απένειμε το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας υπ’αριθμ.  EP2982381B1 στο «Ανοσογονικό σύμπλοκο για εμβόλια και μέθοδος για την παραγωγή αυτού» που υποβλήθηκε από την INMUNOTEK. 

Η εφεύρεση αυτή αφορά σε υποαλλεργικά πολυμερισμένα σύμπλοκα αλλεργοειδών – μαννάνης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για το σχεδιασμό νέων αντιαλλεργικών εμβολίων που στοχεύουν στα δενδριτικά κύτταρα. Η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που έχουν ήδη απονεμηθεί σε Ιαπωνία, ΗΠΑ, Μεξικό και Κίνα για την εν λόγω σύνθεση.

Η σύζευξη αλλεργοειδών με μαννάνη βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα του εμβολίου στα δενδριτικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη δημιουργία Τ ρυθμιστικών κυττάρων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της επιθυμητής ανοχής κατά του αλλεργιογόνου.

Βιβλιογραφία:

Structural studies of novel glycoconjugates from polymerized allergens (allergoids) and mannans as allergy vaccines. Manzano AI, Javier Cañada F, Cases B, Sirvent S, Soria I, Palomares O, Fernández-Caldas E, Casanovas M, Jiménez-Barbero J, Subiza JL. Glycoconj J. 2016 Feb;33(1):93-101. doi: 10.1007/s10719-015-9640-4. Epub 2015 Nov 25.

Novel vaccines targeting dendritic cells by coupling allergoids to nonoxidized mannan enhance allergen uptake and induce functional regulatory T cells through programmed death ligand 1. Sirvent S, Soria I, Cirauqui C, Cases B, Manzano AI, Diez-Rivero CM, Reche PA, López-Relaño J, Martínez-Naves E, Cañada FJ, Jiménez-Barbero J, Subiza J, Casanovas M, Fernández-Caldas E, Subiza JL, Palomares O. J Allergy Clin Immunol. 2016 Aug;138(2):558-567.e11. doi: 10.1016/j.jaci.2016.02.029. Epub 2016 Apr 13

Dendritic cell targeting with C-type lectins for improvement of allergen immunotherapy. Schülke S, Vieths S. J Allergy Clin Immunol. 2016 Aug;138(2):568-70. doi: 10.1016/j.jaci.2016.06.006. Epub 2016 Jun 23.

Human basophils may not undergo modulation by DC-SIGN and mannose receptor–targeting immunotherapies due to absence of receptors. Das M, Galeotti C, Stephen-Victor E, Karnam A, Kaveri SV, Bayry J. J Allergy Clin Immunol. 2017 Apr;139(4):1403-1404.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2016.09.062. Epub 2017 Jan 11.

Mite allergoids coupled to nonoxidized mannan from Saccharomyces cerevisae efficiently target canine dendritic cells for novel allergy immunotherapy in veterinary medicine. Soria I, Alvarez J, Manzano AI, López-Relaño J, Cases B, Mas-Fontao A, Cañada FJ, Fernández-Caldas E, Casanovas M, Jiménez-Barbero J, Palomares O, Viñals-Flórez LM, Subiza JL. Vet Immunol Immunopathol. 2017 Aug;190:65-72. doi: 10.1016/j.vetimm.2017.07.004. Epub 2017 Jul 23.

Oral myeloid cells uptake allergoids coupled to mannan driving Th1/Treg responses upon sublingual delivery in mice. Soria I, López-Relaño J, Viñuela M, Tudela JI, Angelina A, Benito-Villalvilla C, Díez-Rivero CM, Cases B, Manzano AI, Fernández-Caldas E, Casanovas M, Palomares O, Subiza JL. Allergy. 2018 Apr;73(4):875-884. doi: 10.1111/all.13396. Epub 2018 Jan 31.

Novel vaccines targeting dendritic cells by coupling allergoids to mannan. Benito-Villalvilla, C., Soria, I., Subiza, J.L. et al. Allergo J Int (2018). https://doi.org/10.1007/s40629-018-0069-8

A pilot study of immunotherapy in dogs with atopic dermatitis using a mannan‐Dermatophagoides farinae allergoid targeting dendritic cells. González, J.‐L., Zalve, V., Fernández‐Caldas, E., Cases, B., Subiza, J.‐L. and Casanovas, M. (2018) Vet Dermatol, 29: 449-e152. https://doi.org/10.1111/vde.12679

Alum impairs tolerogenic properties induced by allergoid‐mannan conjugates inhibiting mTOR and metabolic reprogramming in human DCs. Benito‐Villalvilla, C, Soria, I, Pérez‐Diego, M, Fernández‐Caldas, E, Subiza, JL, Palomares, O. (2019) Allergy. 75: 648– 659. https://doi.org/10.1111/all.14036